Saturday, March 31, 2012

ARAGAN KEN DARDARAT ES: NAGSERRADA ITI MARSO 30, 2012

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Closing Programs ti Aragan Elementary School ken Dardarat Elementary School iti Grade Six ken Undergraduates (Grade 1-5)  ti Elementaria ken iti benneg ti Kindergarten.

Idiay Aragan ES, impaay ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ti mensahena ti panangkablaawna kadagiti nagturpos, nagannak, ni Mrs. Naty Baclig-Somera, Class 1976,  a Guest Speaker, Barangay Officials nga idauluan ni Brgy. Captain Modesto Ronque ken bisita a naitallaong iti pasamak ti eskuela.

Dinakamat ni Mayor Ediboy ti kinadur-asen ti Brgy. Aragan gapu ta nagaget dagiti liderda. Innayonna nga arigna napagsisilpon ti sementado a kalsadada ken napintas pay  ti kammayet ti bumarangay, nagannak  ken opisialesda iti panangpasayaatda  iti pagadalanda. Innayon pay ti Alkalde a maragsakan iti makitkitana a pannakaidur-as ti edukasion ditoy a deppaar a seniales ti napintas a pagturongan ti barangay ken iti ili a Cabugao iti masakbayan.

Dinayaw met ni Public Schools District  Supervisor Mrs. Helen V. Siruno ti ganetget ti teachers ken Brgy. Officials ket manamnama a mapatgan ti kalikagumda a pannakaited ti nayon a mangisursuro ditoy a pagadalan. Impeksa ti Superbisor ti kinaalibtakda ditoy a pagadalan gapu ta ditoy  ti umayan ti adu nga agbasa manipud iti kaarruba a barangay.

Makapakulding-rikna met ti mensahe ni Mrs. Naty Baclig-Somera, Guest Speaker, ket sinimpuonna ti kasasaadna  a nagbasa ditoy Aragan.Iti adu a nagdur-asan ti  Barangay Aragan, intedna iti kredito ken ni Kapitan Ronque ken iti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Ediboy iti naan-anay a kinaprogreson ti barangay nangruna iti pagadalan. Indawatna iti Alkalde ti tulong ti Gobierno Lokal iti  pannakasemento koma  ti sango ti eskuela. Impaagsep pay ni Mrs. Somera  iti nadigem a pammagbagana kadagiti nagturpos ken pammakiredna kadagiti nagannak ken mangisursuro nga agsaksakripisio iti panagsisip ti adal dagiti ubbing.

Iti sabali a bangir, naaramid met ti Closing Program iti Dardarat Elementary School iti dayta met laeng a petsa. Nagpaay a Guest Speaker ni Forester Jimson S. Solatre, Class 1984,  nagbasa ditoy a pagadalan. Napaut ti panagsaritana a nangipeksaanna ti panagyamanna kadagiti nagisuro kenkuana  ken pammagbagana kadagiti nagturpos no kasano a gaw-aten ti balligi ti adal.

Pinadayawan ni Mayor Ediboy ti kredensial ti Guest Speaker kas patanor daytoy a pagadalan a pagsarmingan/pagtuladan  dagiti nagturpos. Innayon ti Alkalde a taginayonen pay  koma  ti pagadalan kas premiado nga eskuelaan iti benneg ti panagmulmula iti arubayan iti benneg ti Regional Level ti DepEd.Kinablaawan ti Mayor dagiti nagturpos, nagannak, titser, barangay officials nga idauluan ni Kapitan Danny Garcia. Dinakamat pay ni Mayor Ediboy ti pannakidanggay   met ni Ret. Dist. Supervisor Rudy Vallejo iti kaaldawan ti panagturpos dagiti ubbing iti nadumaduma a pageskuelaan ti ili.

Panangituloy  ken panangipasnek  nga ag adal ti anag ti mensahe da Dist. Supervisor Helen V. Siruno ken SB Member Vicky S. Serna a nangted met ti mensaheda kadagiti nagturpos. Kadakuada, saan a lapped ti rigat ti biag. Dagitoy ket pannubok a sarangeten ti agadal ket kalpasanna,  balligi ti inda magun-od. Naaramid dagitoy nga eskediul ti Closing Programs a naballigi ken napnuan kaipapanan kadagiti nagturpos,  nagpagraduar ken lumugar kadagita a barangay ken makatulong iti turongen ti napintas a masanguanan  ti ili a Cabugao.Ti  Teaching Staff ti  Aragan ES ket idauluan ni Ms. Greta R.  Luzano, Officer-in-Charge  idinto ta ni Mr. Donato G.  Sajor, Head Teacher 3 ti Dardarat ES.  # (Web In-Action)

Nagan ti Eskuela    Bilang ti Nagturpos      
Aragan ES    14 ti Grade 6 ken 15 ti Kindergarten      
Dardarat ES    14 ti Grade 6 ken 21 ti Kindergarten   

 CLOSING EXERCISE OF ARAGAN ELEMENTARY SCHOOL
***********************************************************************************

 CLOSING EXERCISE OF DARDARAT ELEMENTARY SCHOOL
***********************************************************************************

No comments:

Post a Comment