Monday, March 12, 2012

PAGWADAN A KOOPERATIBA ITI CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur -  Ti kina-16  aniosnan a kooperatiba (naipasdek idi 1996)  ti mangipalgak nga establisadon  ti Free Farmers Multi-purpose Cooperative , Inc. iti Barangay Sagayaden, Cabugao, Ilocos  Sur  ken agtultuloy ti idadakkel ken panagprogreso  ti nasao a kooperatiba babaen ti panangidaulo ni Mr. Zosimo Sayaboc, Manager.

Pammaneknek nga idi 2009, 9 Million ti sanikua ti kooperatiba ket itan ag-11 Milionen ti dagup ti sanikuana, segun ken ni Mrs. Dominica Sayaboc, Bookkeeper. Innayon pay ti Bookkeeper nga innem a Milion ti nakaparuar ita  a loans kadagiti klienteda ngem linawas met nga adda agbayad ti parte ti nabulodda.

Segun ken ni Manager Sayaboc, nabiit pay a nakagatangda ti Freigth Truck a mangsuporta kadagiti luganda ken ti kangrunaan unay ket ti  pannakaipatakder ti Warehouse-da nga impaay  ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. Immuna a naited ti dagup ti P300,000 manipud iti pundo ti R.A. 7171 ket naibanag ti pannakabangon ti bodega ken simmaruno a naited ti sabali pay a P300,000 manipud met laeng  iti  R.A. 7171 idi Marso 7, 2012 ket naited ti tseke ken ni Manager Zosimo Sayaboc babaen ken ni Mayor Ediboy.

Imbatad ni Manager Sayaboc a nalawlawa ita ti pagikabilanda ti magatangda a produkto nangruna iti pagay a mapabagas ken pakaibodegaan pay dagiti epektos/inputs  a kasapulan dagiti mannalon a serserbisyuanda. Marikna unay ti kooperatiba a kasapulanda  ti maysa a warehouse. Impeksa ni Manager Sayaboc iti nalaus a panagyamanda iti LGU nga idauluan ni Mayor Ediboy gapu ta napatgan ti kaligakum iti ag-335  a miembros a pannakabangon ti bodega iti    kooperatibada.   

Iti maika-15 nga Annual General Assembly Meeting-da idi Pebrero 23,  2012, naistudiar dagiti pagannurotanda ken naamiris ti nagpigsaan ti kooperatibada  ket ditoy a nanayonan dagiti plano a mangpapigsa pay ti operasionna. Naipaganetget a saan nga iti kinapardas ti panagdur-as ti gamgamenda no di ket ti in-inut a panagluposda babaen iti “long term” a pagbanagan ti kooperatiba: makatulong/makaserbisio kadagiti mannalon ken makatulong met iti miembrosna,  iti komunidad ken  ti  Gobierno Munisipal babaen ti pannakaited kadagiti pagrebbenganda a kas umili.

Ti maitultuloy a pannaka-diding ti bodega ti Free Farmers MPCI ti Barangay Sagayaden.

Kinuna ti Bookkeeper nga iti laeng natulnog a panagbayad ti nabulod a kantidad ti mantenerenda a  kangrunaan a pormula tapno matun-oyanda dagitoy a darepdep  ti kooperatiba. Maragsakanda  met ta makatulong no kaskasano ti kooperatiba iti pannakapaadda ti panggedan dagiti awanan trabaho. Dayta ti gapuna a “sustenable ken pannakapatibker”  ti amin nga aspeto ti operasionda ti naynay a pokusanda iti Hunta Direktiba.

Ti Free Farmers MPCI ket  nagun-odna ti maikadua a puesto (First Runner-up ti kategoria a nakaisalipanna) iti Laing ti Barangay 2011 ti Munisipalidad ti Cabugao ken nominado iti Semi-Finalists iti Siglat Awards 2011  a nakapadayawanda nga agpadpada iti premio ken sertipiko. (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment