Thursday, March 1, 2012

SERBISIO-MEDIKAL ITI BRGY. ARNAP KEN CUANTACLA, NAILEPPAS

Cabugao, Ilocos Sur – Nagturong ti Barangay Health Clinic Group nga idauluan ni Dr. Lotygarda Tayao, Municipal Health Physician iti dua a barangay ti Munisipalidad ti Cabugao: Brgys. Arnap ken Cuantacla tapno idanonda ti panagbakuna kadagiti ubbing ken nataengan ken kabulbulonna metten ti panagamirisda/panagagasda kadagiti maasikaso a pasiente a mairana a mapan kadaytoy a medical caravan.

Kaaduan nga ubbing ti nabakunaan ti anti-measles, mumps,  rubella vaccine  idinto ta anti-pneumonia (Pneumo 23, pneumococcal vaccine) kadagiti nataengan tapno malapdan ti panagraira dagitoy a sakit ket agtultuloy a mananam dagiti umili ti kinasam-it  ti  biag nga itden  ti nasalun-at a bagi ken panunot.

Buklen dagiti nagasistir da:     Janette  Palaganas, Hazel Somera, Pamela Amor Raquenio ken Jeff Asuncion, agpapada a volunteer personnel ti RHU Cabugao.

Nupay kasta, adda met dagiti sagubanit a kasapulan ti pannakaobserbar ti kasasaadda ket maituloy ti pannakatamingda  iti papanda iti RHU Clinic ti ili  ken  segun iti pammalakad ni Dr. Tayao.
Maitultuloy daytoy a medical assistance kadagiti barangay babaen ti panangilungalong ti Gobierno Munisipal iti panangidaulo ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ken kakibinna ti Komite ti Salun-at ken Serbisio-Sosial iti Sangguniang Bayan babaen kada Vice Mayor Danny Q. Gazmen ken SB Member Carlito S.  Pano, M.D., Chairman kadagitoy a nangruna a Komite. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment