Friday, May 22, 2015

DA-PRDP WORKSHOP PARA ITI PROYEKTO DITOY CABUGAO, NAANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Review and Workshop ditoy ili ti Cabugao, Ilocos Sur a nagatendaran dagiti Opisiales ken Miembros ti Cabugao Mango Growers Association nga idauluan ni Ms. Faith Sabio kas napormar  a Proponent Group (PG)  para iti plano a  pannakabangon ti pasilidad ken merkado ti industria ti mangga iti masanguanan nga aldaw ditoy nga ili.Insayangkat ken nagatedar dagiti Opisiales ti Philippine Rural Development Project (PRDP) iti salinong ti DA-RFO 1 a tumulong a mangestudiar ken mangpasayaat pay ti linabag ti business plan ti mango association ti ili.

Sakbayna, naangay ti umasping nga aktibidad idiay Igorot Lodge, Camp John Hay, Baguio City idi Abril 20-24, 2015 ken 2-Day Workshop iti OPAG-Ilocos Sur  a ditoy a nagatendaran ti ad-adu a grupo nga agduduma ti panggepna  ket  naipresentar ti kalikaguman a  proyekto ti Cabugao Mango Farmers Multi-purpose Association (CMFMPA) iti  panagpatanor ken pakaseknan ti  merkado ti Fresh Carabao Mango ditoy a lokalidad.

Iti Day 1 seminar ditoy Cabugao, immuna a nagsarita ni Dr. Paz L. Mones, Regional Technical Director, DA-RFO 1 ket inlawlawagna ti panggep/pakabuklan  daytoy a programa ti Departamento ti Agrikultura (DA)   a mangipaay ti proyekto kadagiti Proponent Group nga aggapu iti nadumaduma nga LGU’s/Asosasion  ti Region 1 babaen iti panangpundo  ti World Bank ken ti  kapartnerna.

Naisaganad ti panagsarita ni Ms. Virginia de la Fuente iti Philippine Mango Industry a timmulong a iti pannakapasayaat ti linaon ti  business plan ti Cabugao Mango Growers Association.

Nakipaset met ni ABC President Thaddeus U. Soller iti nadakamat a taripnong.

Kabayatanna, nagturong ti grupo ti DA-PRDP ti  DA-RFO 1 a binayabay ni Mrs. Ester P. Aguimbag, HVCDP Coordinator ken ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti Opisinana para iti courtesy-call ken pannakaidatag iti mabukel a proyekto a maipasdekto  ditoy nga ili. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment