Wednesday, May 27, 2015

SCHOOL SUPPLIES, KANGRUNAAN ITA A GATANGEN DAGITI NAGANNAK

Cabugao, Ilocos Sur – Agsagsagana ita dagiti nagannak, guardian  ken ubbing a mapan  aggatang ti kasapulanda a bag, kuaderno, ballpen, lapis,  papel,  krayola  ken kanaigna pay a kasapulan dagiti agbasa  kasta metten iti aruaten, uniporme, sapatos ken kanaigna a kawes iti panagadal iti sakbay ti Hunio 1, 2015 a panagseserrek ti klase.

Iti kaadu ti aggatang iti NISTC-Public Market ken iti 2 Brothers Grocery, pumardas ti panagwerret ti ligay ti negosio maigapu iti panagsagana dagiti kasapulan dagiti agad-adal. Imbatad pay dagiti dadduma  a nagannak ken agad-adal nga adu met latta ti bilangda a nakagatangen sakbayna iti school supplies-da. Nupay kasta, ti napateg ket nabuslon ti magatang, nakagatang iti amin a maseknan  kadagiti kasapulanda.

Mangnamnama ti kaaduan a nagannak a naballigi daytoy a tawen a  panagrubuat ti panagbasa dagiti ubbing ken mangawatda kadagiti panagbalbaliw iti benneg  ti Edukasion nangruna iti implementasion ti K to 12 Basic Education. # (Web Situational Report)

No comments:

Post a Comment