Monday, May 25, 2015

OPLAN BALIK-ESKWELA 2015 TI Dep-ED CABUGAO, MAILUNSAD

Cabugao, Ilocos Sur – Iti pannaki-uman ti Web In-Action iti Mayo 25, 2015, imbatad dagiti Mangisursuro ti  Cabugao  DepED District  a kalpasan a maisagana ti pagadalan babaen iti nairut a panagtinnulong dagiti nagannak ken mangisursuro ket agsagsagana metten dagiti ubbing iti panangrugi  ti klase.

Kabayatan ti Enrollment Days  (Mayo 25-29, 2015)  iti Elementary Level  ket manamnama  nga umadu ti bilang ti agad-adal gapu ta  mainayon dagiti Kindergarten Pupils ken  nag-transfer nga agad-adal.

Kanaig daytoy, adun ti nagannak/guardian  ti napan naggatang ti kasapulan dagiti ubbin gda  a bag, kuaderno, ballpen, lapis, papel ken krayola  a kasapulanda nga agbasa kasta met iti panaggatangda ti baro nga aruaten, uniporme, sapatos ken kanaigna a kawes iti panagadal a mangrugi  iti aldaw ti Hunio 1, 2015.

Iti kaadu ti naggatang iti school supplies, pimmardas met ti panagwerret ti ligay ti negosio. Imbatad pay dagiti dadduma  a nagannak ken agad-adal nga adu met latta ti bilangda a nakagatangen iti school supplies-da sakbay ti panaglukat ti klase. 

Mangnamnama dagiti nagannak a naballigi daytoy a tawen a panagrubuat ti panagbasa dagiti ubbing-da ken awatenda  dagiti panagbalbaliw iti benneg  ti Edukasion iti implementasion ti K to 12 Basic Education. # (Web Situational Report)

No comments:

Post a Comment