Thursday, August 27, 2015

BUWAN NG WIKA, SINELEBRARAN TI CABUGAO DEPED DISTRICT

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti pannakaselebrar ti Buwan ng Wika nga addaan ti Tema: “Filipino: Wika ng Pambansang Kaunlaran” ti Cabugao DepED District  idi Agosto 25, 2015 iti Social Hall, Cabugao South Central School, Cabugao, Ilocos Sur a nagatendaran dagiti ubbing nga agad-adal, mangisursuro, nagannak, bisita, ken PTA Officials.


Iti Programa, inaramid ni  Mrs. Melvi S. Sajonia, Principal II ti Cabugao South CS iti Bating Pagtanggap.

Kalpasan iti Intermission Number, nangipaay ti Mensahe ni Dr. Concesa T. Rumias, Public Schools District Supervisor. Naisaganad  ti pagpapakilala ng Lupon ng Inampalan babaen ken ni Gng. Josie Bisco, MT1 Cuantacla E/S; Paglalahad ng Krayterya ng Patimpalak ni G. Rommel M. Santella, MT1, CSCS  ken Oryentasyon ni G. Demy V. Peneyra, District Filipino Coordinator.

Nagkalima  dagiti aktibidad iti panagselebrar. Naangay ti pakontes iti Pagbigkas ng Tula at Tugma, Solong Pag-awit, Pagguhit  ng Poster, ken Pagsulat  ng Balita. 


Imbagian ni SBM Benedicto M. Savellano, Co-Chairman, Committee on Education ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. a nangited ti Mensahena para iti daytoy a selebrasion. Kimmablaaw ken nagyaman ta umag-agpang ti nagteng ti Cabugao DepED District gapu iti kalidad ti Edukasion ken iti sumirsirib a pagbalinan dagiti ubbing nga agad-adal. Binigbig ti Konsehal  iti kaadda ti Nailian a Pagsasao ngem masapul met nga ipateg ti Dialekto nga Ilokano nangruna ita ta mairamanen a maadal iti K to 12 Education. Innayonna  pay nga uray panawen itan ti Computer a makasakup iti Social Media kas iti Facebook, Twitter, Instagram ken kanaigna a parte ti pannakikomunikar ket kasapulan latta nga ipangruna ti kaipapanan ti lengguahe a mangmuli iti kinatao dagiti agad-adal.


Nakikaysa met ni SBM Vicky S. Serna, nag-Hurado ti pakontes.

Nagpaay nga Emcee da Bb. Girdeth Sevilleja, T1, Carusipan E/S ken ni Gng. Claudette Alconis, T3, Arnap E/S.

Kamalmanna, naaramid ti maikatlo a paset ti panagselebrar babaen iti pangserra a programa. Naipakaammo dagiti nangabak a nakikontes ket naited dagiti premioda babaen kadagiti nag-Hurado ti salip. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment