Friday, December 23, 2011

ILOCOS IDOL 2011: RISIRIS TI KINNANTAAN ITI UMUNA A DISTRITO

Cabugao, Ilocos Sur (Disiembre  23, 2011) – Naangay ti Ilocos Idol Singing Contest idi Disiembre 21, 2011 a no sadino a ditoy ket nagpartisiparan ti 16 a nakaruar iti audition ngem naarisit laeng ti 12 a Semi-Finalist  a kumakakanta a naggapu iti nadumaduma nga ili iti Umuna a Distrito iti Probinsia ti Ilocos Sur sadiay Cabugao Cultural Park (CCP), Barangay Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur.

Daytoy a pasalip ket maysa kadagiti proyekto ti Ilocos Surian Association of Hawaii (ISAH) Homecoming Delegates   nga idauluan da Mr. Danny Villaruz, Presidente ken Dr. Charlie Y. Sonido, Pangulo ti Medical Mission 2011.


Iti Ilocos Idol, ni Mr.Nelson Sonido ti Area Chair ti Cabugao idinto ta da Mr. Al Sabangan ken Ms. Rose Sabangan ti Co-Chairs -na. Ni met Mr. JP Orias ti Director ti programa.


Umuna a naited ti Opening Worship  babaen iti Cabugao Cultural Troupe Choir nga indauluan ni Mr. Dario Roy Siruno, Municipal Tourism Officer ti Cabugao  ken indauluanda pay  a kinanta ti National Anthem. Napnuan pammateg a panagyaman ti impeksa ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti dakkel a tulong ken sakripisio nga impaay ti Medical  Mission 2011  ti ISAH  iti ili a Cabugao ket mangnamnama ti Alkalde nga agtultuloy daytoy a gannuat agsipud ta itdenna ti dakkel a pannakatulong kadagiti umili. Segun pay ksadagiti benepisiario itoy a panagagas, nadegdegan ti pammati ken panagtalekda iti programa a  pannakaiprayoridad ti pakaseknan ti salun-at dagiti umili.
Kiniddaw pay ni Mayor Ediboy iti mataginayon a tunos ken tinnulong tapno dumakdakkel latta  met ti ayat, panagtalek  ken pammati dagiti maseknan nga institusion, ditoy ken iti abroad, anga agited ti pagsayaatan iti ili a Cabugao.


Sakbay a naiwayat ti dangadang ti boses, pinadayawan ti ISAH dagiti 16 a nakaruar iti audition iti sag-P1,200 a cash ken sertipiko ti pammigbig sa naisaruno ti  12 a semi-finalist ti Ilocos Idol a naikkan manen ti sabali a sag-P1,000 a cash ken sertipiko.


Kabayatan ti panangipakita ti siglat ken laing ti tunggal makikontes, naiballaet ti pannakabunot dagiti numero a maikkan ti sagut a Cash P500 a naggapu iti Pamilia ni Dr. Charlie Y. Sonido  ti Hawaii. Lima a numero ti mapili kada bunot  iti namitlo a daras a panagrikus daytoy. Iti panagleppas ti salisal ti panagkanta, nabunot manen ti sagdudua a numero iti 3 a  kategoria a maited nga aginaldo a cash: dua a sag-P1,000; 2 a sag-P2,000 ken 1 a P5,000 cash , nga inabak ni Mr. Warren Tapuro, Ilocos Idol 4rth Runne-up,  ken inyawat ni Mayor Ediboy a napusgan a bimmunot ti numero.


Sag-P5,000 a cash  ken sertipiko ti naited kadagiti uppat a Finalist nga isuda: Cheska Soller ti Bantay, Mary-anne Galamgam ti Cabugao, Raymart Navarro ti Caoayan ken Evana Baguyo ti Santa.Kalpasan ti panagkantada: maysa nga English song ken pakaduana (Tagalog wenno Ilokano), napagkaykaysaan dagiti  7 a Hurado (Uppat a taga-Hawaii ken tallo a taga-Cabugao)  dagiti nangabak: 1st Prize (P18,000)- Evana Baguyo, Santa, IS; 2nd Prize  (P12,000) – Raymart Navarro, Caoayan IS; 3rd Prize, Tie (P8,000) – Mary-anne Galamgam ken Cheska Soller.
Dagiti premio ken tropeo kadagiti  amin nangabak, napadayawan, naikkan sertipiko nga inted ti ISAH  ket inyawat amin  ni Mayor Ediboy a tinulongan da Mr. JP Orias, Director ti pasalip, Mr. Danny Villaruz, Presidente ti ISAH ken Mr. Al ken Rose Sabangan, Co-Chairs ti Ilocos Idol.
Naibasa met ti linaon ti Plake a pammadayaw ti LGU-Cabugao iti ISAH iti di magatadan nga impaayda a serbisio-medikal ken kaarngina a  pagsayaatan kadagiti umili ti Cabugao, Ilocos Sur.  Naisaruno ti panangyawat  ni Mayor Ediboy  ti Plake ken ni Mr. Danny Villaruz, Presidente ti ISAH.
Nagsaganad met a nagsarita da Mr. Danny Villaruz, Presidente ti ISAH ken Ilocos Idol Director  JP Orias ket impeksada met ti panagyamanda kadagiti umili ti Ilocos Sur partikular kadagiti umili ti Cabugao, Ilocos Sur nga idauluan ni Mayor Ediboy  iti kinamanagsangaili ti taga-Cabugao, kinatalnada,  kinadayawda, ken kinaadu ti nakipaset iti panagagas ken kinapulapolda   kabayatan ti pannakapasangbayda. 


Kalpasan ti ili a Cabugao, nakaeskediul nga nagturong ti grupo ti ISAH iti ili ti Santa, Ilocos Sur a kas maysa kadagiti nakalanad nga itineraria-da. # (Insurat ni JOED S.  SAJONIA/ab photography)


No comments:

Post a Comment