Friday, December 23, 2011

RAGSAK CABUGAO PASKUA FESTIVAL 2011: NANGAYED A PANAGRAMBAK!

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Christmas Program and Party ti Gobierno Munisipal ti ili a Cabugao nga idauluan ni Mayor  Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti Cabugao Cultural Center (CCP), Barangay Bonifacio, Ilocos Sur a no sadino a ditoy ket kangrunaan a  tinabunuan dagiti umili ti Cabugao,  ubbing ken agtutubo iti elementaria ken haiskul ken mangisursuro iti babaen ti DepEd District,  Cabugao a nakisalipanda  iti Choir Competition, kasta met iti LGU inter-department Talents Show Competition, opisiales ti barangays a nangabak iti Laing ti Barangay 2011, sangaili ken ti grupo iti Samiweng Singers, Ilocos Norte National High School nga idauluan ni Mr. Sherbert Cabrales.

Panglukat a sarita ti impaay ni Vice Mayor Danny Q. Gazmen. Kimmablaaw ken binigbigna ti kinaayat dagiti adu nga umili a nakipagrambak ti Paskua 2011ket dinakamatna ti mensahe ti panagselebrar babaen iti panangited ti ayat, panagririnnanud, pinnakawan, panagsisinnakit, panagtutunos ken panagkaykaysa a mangidur-as ti ili a Cabugao babaen ti  panangtimonda ken   ni Mayor Ediboy.

Kinablaawanna met dagiti padana nga opisiales ti Sangguniang Bayan: SB Members Vicky S. Serna, Josefina S. Vallejo, Richard T.  Alcid, Dr. Jemaima Tan-Yee, ken  Dr. Carlito S. Pano, M.D. a naitallaong iti programa.

Naaramid ti salip ti Choir iti tallo a kategoria: Elementaria a buklen ti uppat a grupo/zona nga agsasalip; Sekundaria: buklen ti lima a haiskul nga agsasalip; ken 6 a grupo iti inter-department talents  show competition iti LGU-Cabugao.

Kalpasan ti salip, naited dagiti premio a cash  kadagiti kalalaingan a Choir Group. Nagun-od ti Zone 3 ti Umuna a Premio iti kategoria ti Elementaria idinto ta binagi met ti Cabugao Institute iti High School Category. Naisaruno ti pannakaited ti premio a cash ken tropeo kadagiti nangabak a barangays iti LAING TI BARANGAY 2011 a nangrangkonan ti Barangay Pug-os ken Barangay Bonifacio awards ken  premio. Automatiko a maiserrek a Finalist  ti Barangay Pug-os iti SIGLAT Awards iti Provincial Government, Ilocos Sur.

Inyalat met ti Barangay Rizal  nga idauluan ni ABC President, Brgy. Captain Teddy U. Soller ti Umuna a Puesto iti Lantern Parade  Competition  a naaramid idi Disiembre 1, 2011.  Maikadua ti Barangay Baclig ken maikatlo iti Barangay Cuancabal.

Impeksa ni Mayor Ediboy iti panagyamanna iti  kaadu dagiti  umili a nakipagrambak ti Ragsak Cabugao Paskua Festival 2011 kasta met iti sibubukel a DepEd District a nakikaysa kadagiti pasalip a naaramid.  Dinayawna met ti tunos dagiti empleado ti LGU a nagiparang ti pabuyada. Impanamnama ti Alkalde a maselebraran iti kastoy a wagas ti Paskua iti tinawen ken impagtengna ti  kablaawna  ken   agraman ti sibubukel a pamiliana iti Naragsak a Paskua ken Nagasat a Baro a Tawen ti amin nga umili ti Cabugao!

Naited met ti premio dagiti nangabak iti LGU Talents Show Competition a  nagpartisiparan ti innem a grupo. Inyalat ti Group 2 (DA-LGU, MPDC, Engineering) ti premio a P10,000 Cash Prize. # (Insurat ni JOED S. SAJONIA/ab photography) 


No comments:

Post a Comment