Tuesday, December 13, 2011

ILOCOS SURFING CROWN 2011, NAANGAY IDIAY BARANGAY SABANG

Cabugao, Ilocos Sur (Disiembre 13, 2011)- Ti “Surfing” ket mayarig iti panangpaamo iti dalluyon! kuna ti maysa a Mannaniw. Naidumduma, pabulonam a luganan ken idusen ti dadakkel a palong, kuna ti maysa nga Ilokano a Surfer.

Naaramid daytoy a naisalumina nga sports babaen iti panangilungalong ti  Philippine Surfer Federation manipud Disiembre 8-11, 2011 ket napilida  iti kabaybayan ti Barangay Sabang, Cabugao, Ilocos Sur a pakaangayanna.

Iti umuna nga aldaw, Disiembre 8, 2011, mismo a ni Vice Governor DV Savellano, tubo ti Cabugao, Ilocos Sur,  ti nanglukat daytoy nga  uppat nga aldaw a dinnayo dagiti Surfers  a naggapu iti nadumaduma a paset ti Pilipinas.


Imbatad ti Bise Gobernador a nasamay a wagas a pangipromot ti turismo ken panangallukoy  kadagiti umay agpuonan daytoy a kita ti pagduyosan. Maipagpannakkelna ta naparaburan ti naidumduma a kalalanga ti kaaduan a disso  ti ilida kas iti Barangay Sabang a mabalin  a pangisayangkatan kadaytoy natan-ok nga ay-ayam. Impadanonna met ti pumada a panggep/panirigan  ni Governor Luis “Chavit” Singson a pannakaitag-ay ti imahen ti Cabugao iti tay-ak ti Surfing nga sports.

Imparang dagiti Luis Chavit Singson Dancers ti ul-ulsanda nga abilidadda iti panagsala sa naaramid ti pannakaipatayab dagiti agraraay a lobo iti tangatang a kas simbolo ti panagrugi ti aktibidad ken  natayok a pakagtengan daytoy a dinnayo.


Umabot ti 81 ti bilang ti  nagpalista a Surfers  iti damo nga aldaw.Inlawlawag ni Ms. Diana  Sinotranoth, Provincial Tourism Officer, Ilocos Sur ti panggep ken annuroten ti salip. Naan-anay met ti pannakitinnarabay dagiti kameng ti Konseho ti Barangay Sabang nga idauluan ni Brgy. Captain Edgardo Savellano Cobangbang, Sr. kasta met ti puersa ti Barangay Tanod/BPATS a kinatulongan ti kapolisan ti pannakaaywan ti linak ken talna dagiti nagbuya  kasta met dagiti taga-LGU Cabugao nga indauluan ni Mr. Roy Dario Siruno, Municipal Tourism Officer.

Naaramid met dagiti aktibidades ti Surfers ti rabii iti Multipurpose Hall ti Barangay a nagdagusanda nga awan ti simparatna. Iti maikatlo nga aldaw, nagturong ti “Ilocos Hotline”, programa ti Gobierno Probinsial  a mairakurak  babaen iti TV ken radio tapno makikammayet kadaytoy a  naisangayan a pasamak.

Iti maikapat nga aldaw, naggibus ti salip ti Surfing ket napadayawan dagiti nagballigi iti Barangay Stage a nangimatangan ti Ama ti Ili, Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. a binayabay ni Brgy. Captain Edgardo S. Cobangbang, Sr. ken dagiti opisiales ti Philippine Surfing Federation ken Provincial Tourism Office.


Nagyaman ken binigbig ni Mayor Ediboy daytoy a napateg a pasamak ti Barangay Sabang. Anag ti mensahena kadagiti lumugar a kasingin daytoy a pagteng ti mainayon a pannakapasayaat  ti ekonomia ti Barangay iti naynay a pannakaangay dagiti dadakkel a pagteng iti aniaman a tay-ak.

Impakaammona ti panggepna a pannakaibilangen  dagiti Surfers ti  Barangay Sabang iti Philippine Surfing Federation tapno agbalinen a masansan a pakaangayan daytoy nga sports a  mangtubay kadagiti agduyos itoy.

Idauluanto  ni Ronald “Kido” Cabasug dagiti 17 a Surfers  a  taga-Sabang a makitugaw ken ni Mayor Ediboy iti opisinana inton  Disiembre 14, 2011 tapno mataming ti pakaseknanda. Malagip a ni Kido Cabasug ti immuna  a nangibuso/nagay-ayam  ti  Surfing iti Barangay Sabang babaen ti pannakigayyemna iti maysa a Turista nga Australiano a Surfer. Naisagutan  idi agangay  iti Surfing Board nga ines-estimarna agingga ita. Isu ti gapu a naipanagan ti Kiddo’s Point ti Barangay Sabang a disso a lumtuadan ken   pagallikubengan dagiti kalalainganna ti kadakkel a dalluyon a maitutop iti ay-ayam a Surfing. # (Rinetrato ken insurat ni JOED S. SAJONIA) 

Dagiti opisiales ti Philippine Surfing Federation ket dagiti sumaganad:

ZENY PALLUGNA
SECRETARY GENERAL
DON PALLUGNA
EVENT COORDINATOR
MIKE OIDA
CONTEST DIRECTOR
WILMAR MELINDO
HEAD JUDGER
Surfers came from:
San Juan, La Union

Baler, Aurora, Surigao del Sur

Siargao Island, Surigao del Norte

Davao

Manila/Makati

Ilocos Sur

Daet, Camarines Sur

Cagayan de Oro

Pagudpud, Ilocos Norte

Samar

Tagum City
 
OFFICIAL RESULTS


Shortboard Category: Men's Open Division - Semi-Finalist
COMPETITOR COLOR ORIGIN SCORE RANKING PRIZE-MONEY (Php)
Jason dela Torre Baler, Aurora 5 2,000
Rommel Rojo Baler, Aurora 5 2,000
Edito Alcala Siargao Island 5 2,000
Anthony Valdez La Union 5 2,000
Shortboard Category:  Men's Open Division- Finalists
Best Cabugao Surfer: Kido Cabasug - Aloha Boardsports Board Bag
COMPETITOR COLOR ORIGIN SCORE RANKING           PRIZE-MONEY (Php)
Mang Carding Yellow Siargao Island 12 4 7,000 + Aloha Boardsports Deck Pad
Kido Cabasug White Cabugao 9 3  10,000 + Aloha Boardsports Deck Pad
Carlito Nogalo Blue Siargao Island 6 2 20,000 + Aloha Boardsports Deck Pad
Jeff dela Torre Black Baler,Aurora 3 1 40,000 + Aloha Boardsports Deck Pad
Shortboard Category: Women's Division
COMPETITOR COLOR ORIGIN SCORE RANKING            PRIZE-MONEY (Php)
Karen Betsayda Black  Daet 12 4 2,500 + Aloha Boardsports Deck Pad
Daisy Valdez Blue La Union 9 3 5,000 + Aloha Boardsports Deck Pad
Joy Iishi White Tagum City 6 2 10,000 + Aloha Boardsports Deck Pad
Mickey Galang Yellow La Union 3 1 20,000 + Aloha Boardsports Deck Pad
Shortboard Category: Junior Division
COMPETITOR COLOR ORIGIN SCORE RANKING            PRIZE-MONEY (Php)
Erwin Acosta White La Union 11.5 4 2,500
Jerome Faraon Yellow Baler, Aurora 9.5 3 5,000
Jay-r Esquivel Bule La Union 6 2 10,000
Peter Paul John Alipayo Black Siargao Island 3 1 20,000 + Aloha Boardsports Deck Bag
Shortboard Category: Junior Division - semi-Finalists
COMPETITOR COLOR ORIGIN SCORE RANKING            PRIZE-MONEY (Php)
John Mark Tokong Siargao Island 5 Aloha Boardsports Deck Pad
Mark Anthony Imperio Cabugao 5 Aloha Boardsports Deck Pad
Kevin Salarzon Cabugao 5 Aloha Boardsports Deck Pad
Longboard Category: Women's Division
COMPETITOR COLOR ORIGIN SCORE RANKING            PRIZE-MONEY (Php)
Winne Fuller Black La Union 12 4 4,000 + Aloha Boardsports Deck Pad
Daisy Valdez Yellow La Union 9 3 6,000 + Aloha Boardsports Deck Pad
Joy Iishi Blue Tagum City 6 2 10,000 + Aloha Boardsports Deck Pad
Mickey Galang White La Union 3 1 20,000 + Aloha Boardsports Deck Pad
Longboard Category: Men's Open Division
COMPETITOR COLOR ORIGIN SCORE RANKING            PRIZE-MONEY (Php)
Anthony Valdez White La Union 12 4 4,000
Jay-r Esquivel Blue La Union 9 3 6,000
Anthony Leuben Yellow La Union 7 2 10,000
Benito Nerida Black La Union 3 1 20,000

Ni Vice Governor DV Savellano idi luktanna ti pasalip ti Surfing
Inlawlawag ni Ms. Zeny Pallugna, Secretary General ti Philippine Surfing Federation ti panggep ken dadduma pay nga annuroten iti pannakisalip ti Surfing
Ni Benito Merida ti Urbiztondo, San Juan, La Union ti  nagkampeon iti pasalip iti Surfing

No comments:

Post a Comment