Thursday, December 1, 2011

NAGDOBLE KEN NAREGGET TI NAGSEMINAR TI 3RD BATCH TI HANDICRAFT MAKING

Cabugao, Ilocos Sur (Nobiembre 29-30) – Sagdudua nga inna  iti 33 a barangays ti ili a Cabugao ti nai-target nga agatendar iti maikatlo a bansada ti panagsanay ti panaggansilio ti plastic waste kas ninamnama ni Dr. Margarita Santella-Jara, Adviser ti CABULIG (Cabugao Ladies Intensified Group) ngem nagdoble ti partisipantes a nagatendar itoy dua nga aldaw a naisangrat a panagsursuro  ti maikatlo a batch ti trainees.

“Saandakayo a paayen,” kinuna ni Dr. Jara. “Agyamankami  ketdi ta umad-adu ti makapanunot a kaduatayo a mangidur-as ti tema ken panggep  daytoy nga aktibidad: Heal, Mother Earth, panangtulong a mangsalbar ti nakaparsuaan ti  panagadu ti basura a plastic”
 Nagkumit ti Doktora nga iti las-ud ti lima a tawen (2012-2016),  mapagbalinton ti ili a Cabugao a zero-waste ti plastic a mangdegdeg iti kumarkaro a climate change no la ket agtultuloy ti pannakitinnulong dagiti sektor ti inna ken uray iti  dadduma  a sector a mangtiped wenno mamagbalin a pakairanudan ti panagadu ti plastic ken selopin a maiwarwara iti langalang.Dinakamat pay ti Doktora ti Medisina ken ti Aglawlaw a maysa daytoy a prayoridad a pakaseknan ken programa daytoy ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ti sustenable a pannakaidalimanek, pannakakessay no di man mamimpinsan a panamagbalin ti basura a plastik a pakairanudan ti umili imbes a pakadidigraanda.

Kalpasan ti pannakaiyam-ammo dagiti trainors nga idauluan ni Mrs. Grace Nunez Flores, nalatak nga Advocator ti Handicraft Making ti Plastic Waste iti pagilian, narugian a dagus ti group works. Nagserbi a katulongan a trainors dagiti nagatendar a 1st ken 2nd batches nupay insamirada met nga inkamakam dagiti pangtedda a maaramid a magansilio a  bag ken pitaka tapno malitupanda ti nayetnag a “quota” nga aramidenda babaen ti  “ma-order”  a bilang ti gapuananda nangruna ti level 2 members ti CABULIG.

Aganay nga 130 ti nagatendar a kabarbaro a miembro ken agsanay iti umuna a tukad ti Handicraft Making. Naited kadakuada dagiti ramitda kalpasan nga ited ni Madam Grace ti initial instruction. Timmulong met ni Mrs. Joenah G. Sevilleja, LGU Coordinator a nangorganisar kadagiti agdadamo tapno maawatan ken masurotanda ti ar-aramidenda iti dua nga aldaw a seminar. Naannayas ti aktibidad ta nalakada a masurotan ti maibaga. Pakakitaan ti naregget a panaginteresda kadaytoy  a kangrunaan nga  obra ti babbai nupay adda nairaman a maysa a lalaki kadagiti kabarbaro a nagsanay.Naangay ti Technical Briefing iti SB-ABC Hall sa immakar dagiti nagsanay  sadiay Cabugao Cultural and Sports Complex idi agangay tapno nawaywayada nga agobra. Naulimekda gapu iti pasnekda nga agsursuro ken agtrabaho. Dandanida payen malipatan ti agmerienda ken mangan iti pannakakumikomda iti aramidenda.

Iti malem ti Nobiembre 30, 2011, naaramid ti Closing Program ti paseminar. Immuna a nagsarita ni SBM Dr. Carlito S. Pano, Chairman, Committee on Social Services. Dinakamatna ti pateg ti aktibidad a mangted ti  gundaway ti pannakaempleo dagiti inna, pannakapapigsa  ti kabaelan, pannakataming ti panawen a makatulong iti pagbiagan ti pamilia ken panangtulong iti Gobierno Munisipal ti panggepna a mangdalus iti aglawlaw.

Anag ti Mensahe ni Mayor Ediboy nga awanen ti sabali a mangaramid ti panagsalbar ti aglawlawiti ili   no di mismo nga umili. Innayon ti Mayor a mairanud amin nga umili iti agdama ti panggep daytoy a gannuat a panaglinis ken pagkakitaan nga aramid. Kangrunaan pay iti panangisagana ti nasayaat a pagbanagan ti aglawlaw a danonen ken tawiden ti sumarsaruno a henerasion ti umili ti Cabugao.Nayawat ti agas ti bambannog dagiti 1st ken 2nd Level ti immuna a  batches a nagkumit a nagaramid ti ma-order a gapuananda iti naituding a petsa. Ni Madam Marian Sera, Presidente ti RIC ti Brgy. Bonifacio ti natudingan nga agited ti bayad. Agpannuray ti kalidad ti natrabaho: masapul a re-cycled ti materiales a nausar, kadakkelna, estilo ken pannakaaramidna ti pakapresiuan ti produkto.

Kalpasanna, nayawat dagiti sertipiko ti panagatendar babaen ti panangimatang da Mrs. Jerlie S. Cobangbang, President ti CABULIG, kangrunaan a nangesponsor a kadua ti LGU-Cabugao, Dr. Margarita Santella-Jara, Adviser, CABULIG, Ms. Grace Nunez Flores, Head-Trainor, CABULIG,  SBM Carlito S. Pano, M.D., Ex-SBM Luciamar “Milo” S. Pano, RIC Federated President Grenalyn Amoroso, CABULIG Coordinator Joenah G. Sevilleja.

Indauluan ida ni Mayor Ediboy a nagiyawat ti sertipiko kadagiti nagturpos  ken  napili a nagsanay a  napadayawan ken napremiuan gapu iti napintas ken maiduma a nagapuananda a ginansilio a bag ken pitaka. # (Insurat ni JOED S. SAJONIA/ab photography) 


No comments:

Post a Comment