Monday, December 5, 2011

LANTERN PARADE COMPETITION, INGANNUAT TI LGU-CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur (Disiembre 5, 2011)  – Kas pangbusat nga aktibidad iti pannakaselebrar ti Paskua 2011, ingannuat ti Gobierno Munisipal ti ili a Cabugao babaen ti panangidaulo ni Mayor Edgardo “Ediboy”  S.  Cobangbang, Jr. ti Lantern Parade Competition ti 33 a barangays ti Munisipalidad idi Disiembre 1, 2011 a no sadino a ditoy ket sireregta dagiti pannakabagi ti nagpartisipar  a barangays a nangannurot kadagiti “criteria”  a nayetnag iti pannakisalip babaen ti panangyuna dagiti opisiales ti Barangayda.

Immuna a naguurnong dagiti nagpartisipar iti sanguanan ti Cabugao Cultural and Sports Complex apaman a nagdalapdap ti sipnget iti dayta a petsa ken aldaw  sa  in-giya dagiti napusgan a taga-LGU a mangtarabay iti parada. Nagtungpal ti ulo-ulo ti parada  iti Cabugao Central Park (CCP) ket naangay ti sangkabassit a programa sakbay a naiwayat ti pannakahusga dagiti naisalip a parol.

Panglukat ken pangablaaw a sarita ti impasangbay ni ABC President, Rizal Brgy. Captain Teddy U. Soller apaman a nakaplastar dagiti nagparada. Tinukadanna ti pammigbig ti naurnos ken naragsak a pannakidanggay dagiti barangay a nakipartisipar.

Saan met a maumag a pammadayaw ti impeksa ti Alkalde Munisipal, Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti naruay a nagbuya ken    nagpartisipar ken naisangsangayan a buya dagiti parol a naisalip ken naipabuya. Kenkuana, kitaen  met ti LGU no kasano  a masubadan daytoy a naipakita a  naidumduma a pangrugian iti selebrasion ken napintek a Mensahe  iti umadanin a kaaldawan ti  Paskua.


Kaaduanna ti nangtungpal  iti naited a preperensia  ket dagiti   “indigeneous”  ken recycled materials ti nausar iti pannakabukel dagiti parol. Makapagagar ti rag-o a  gubuayen  dagiti nagduduma a disenio, buya ken estilo a naiparang nangruna dagiti Mother Lanterns ket nagresulta  ti panagaarak dagiti umili a nangsurot  ken nangimatang ti  parade ken salip agingga a nalpas.

Tunggal barangay ket naikkan ti gundaway a nangiparang kadagiti isalipda iti entablado ken mangtedda ti mainayon a pabuyada ket kaaduanna a Kanta-Pamaskua ti imbinglayda.

Kabayatan ti programa, nagrikus dagiti natudingan a Hurado nga idauluan ni LGOO Connie Quinola a nangarisit ti kalidad dagiti naisalip a parol.

Kamaudiananna, inted ti Gobierno Munisipal ti sag-P1,000 iti tunggal Barangay kas tanda ti  “Sagut”  kabayatan a mayur-uray ti pannakairakurak dagiti tallo a kangrunaan a mangyalat ti balligi  inton Disiembre 22, 2011 a pakaangayanto manen ti sunotna a programa, segun kadagiti agrebbeng a mangtartarawidwid ti aktibidad ken salip.  # (Insurat ni JOED S. SAJONIA/ab photography)


 

No comments:

Post a Comment