Friday, June 5, 2015

ANTI-AIDS LAW (RA 8504), MAULIT A NAISEMINAR

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid  manen ti pannakaipaawat ken pannakaiyadal ti pakabuklan ti Republic Act 8504: The Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998 ken dadduma pay a kanaigna a linteg kadagiti maseknan a p-articipants a naggapu iti ili ti Sinait, Cabugao, ken San Juan ket naangay ti seminar iti Cabugao Cultural and Sports Complex,  Cabugao, Ilocos Sur.

Naglektiur dagiti pannakabagi ti DOH/Provincial Health Office, Ilocos Sur ket naibinsabinsa  ti pakabuklan ti Linteg a pinanday ti Kongreso kadagiti nagdengngeg. Sakbayna, naikkan met iti orientasion ken pamalpalatpatan dagiti partisipantes  maipapan kadaytoy a pakaseknan ti kaaduan  nga irakrakurak  ti Departamento ti Salun-at (DOH)  a para iti proteksion ken  pagsayaatan iti sapasap.

Dagiti natratar a pakabuklan ti linteg ket dagiti sumaganad a Topiko:

1.Basic Facts on HIV/AIDS.
2.Republic Act 8504.
3.AO No. 0016 of 2009 –DOH.
4.AO No. 16 of 1997 – DOH.
5.Memo Circular No. 2013-29a – DILG.
6.Memo Circular No. 2013 – 29b – DILG.
7.Resolution No 1, Philippine National Aids Council.

Kalpasan ti nasao a seminar ket masurnadan ti  mabukel a Municipal Assistance Team a kabinnulig dagiti maseknan nga Ahensia iti DILG ken ti DOH  iti pannakaidur-as ti “advocacy”  ken iti pannakaadaptar/agtultuloy a pannakairakurak  dagitoy a linteg ken iti pannakaipatungpalna iti lokalidad. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment