Thursday, June 4, 2015

HOLY MASS, NAARAMID ITI BULAN TI HUNIO 2015

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti Nasantuan a Misa babaen iti panangannong ni Rev. Fr. Felix Costales, Parish Priest, St. Mark the Evangelist, Cabugao, Ilocos Sur idi malem ti Hunio 2, 2015 nga inatendaran dagiti kameng ti Pamilia LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti Municipal Conference Hall.

Ti pannakaangay ti Nasantuan a Misa ket binulan a maar-aramid ditoy Munisipio a kas pangitandudo ti Pamilia-LGU iti Espiritual a paset ti panagserbisioda  ken panangipaayda  iti panagyaman iti naruay a parabur nga ited ti  Apo a Namarsua iti sapasap.  # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment