Tuesday, June 2, 2015

PANNAKAMANTENER TI CCP, AGTULTULOY

Cabugao, Ilocos Sur – Babaen iti agtultuloy  a pannakaipatungpal ti Clean and Green Program ti Munisipio, agtultuloy  latta ti pannakaiwanwan kadagiti agay-aywan ken agdaldalus (JO Personnel)  iti uneg ken ruar ti Cabugao Central Park (CCP) kas iti  pannakaputed a patas  dagiti babassit a ruot nga agtubtubo iti ikub ti CCP, pannaka-pruning dagiti sanga ti kaykayo a nayon a linong dagiti maisar-ong nga agpasiar ken pannakadalus ti uneg ken aglikmut ti nasao a pasilidad ti LGU.

Mainayon pay a maaywanan ken mamantener ti pagaayaman ti basketball, pagaayaman ti ubbing ken dadduma pay a pasilidad ti CCP.

Daytoy ti impasingked ni MENRO Edgar S.  Balangatan, AT agsipud ta inaldaw a bisbisitaen ti nadumaduma a benneg ti kagimongan a kas iti ubbing, agtutubo, nagannak, nataengan, wenno sangaili a maisar-ong  wenno balikbayan a naayat nga agpasiar kadagiti public places  ti Munisipalidad iti aldaw iti uray ania a bulan ita a Tawen 2015.

Innayon pay ni Mr. Balangatan a kasapulan a mapagtalinaed a napintas a mabuybuya ken natalinaay a pagpallailangan dagiti umili iti aniaman  nga oras ti aldaw ken sardam  ken maysa daytoy a rupa ti Munisipio iti amin a benneg ti kagimongan. # (Web Situational Report)

No comments:

Post a Comment