Tuesday, June 16, 2015

EPEKTO TI PROGRAMA TI 4 P’s ITI 1,700 A RECIPIENTS, MAAMMUAN

Cabugao, Ilocos Sur – Maang-angay ti Assessment and Evaluation  kadagiti ag-1,700 a kameng (malaksid ti pamiliada) iti Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4 P’s) iti 33 a barangay ti Munisipalidad ti Cabugao.

Segun ken ni Miss Aida S. Cueto, 4 P’s Focal Person  a kabayatan a maipatpatungpal ti health care  and education a kangrunaan a ramen ti programa, agtultuloy met a maedukaran dagiti kameng iti pagrebbenganda kadagiti ubbingda ken pamiliada ken kasta metten  iti komunidadda a pagnanaedanda.

Iti Re-Assessment, maestudiar a naimbag ti kasasaad  ti tunggal maseknan a kameng ket maiwayat ti regular update dagiti mainugot a papeles a maaramat dagiti kameng iti pannakaipatungpal ti programa. Ditoy a matakuatan no adda met la nagnaan ti serbisio a naited kadakuada ti 4 P’s kas koma iti aspeto ti salun-at, edukasion, pagbiagan, kababalin ti pamilia ken kameng ken iti talna ken naespirituan a kasasaad ti panagbiagda. 

Ti 4 P’s Municipal Operations Office (MOO)  ket buklen da Miss Aida Cueto, Municipal Link ken Focal Person ti 4 P’s ti Cabugao kasta met kada Ms. Jessie Ann O. Tabut, Municipal Link, Ms. Juliet P.  Madriaga, Social Welfare Assistant ken ni Mrs. Wilma S. Cruz, MSWDO Staff ti Cabugao.

Tumartarabay met da MSWD Officer Mrs. Lydia S. Gazmen, MSWD Social Welfare Assistant Leonora G. Reintar.

Ti 4 P’s ket programa ti Gobierno Nasional nga  ipatungpal ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.  kas kabinnuligna a mangipagteng iti napapateg a  serbisio kadagiti nakurapay a pamilia a  pakaseknan iti edukasion ti annak ken iti salun-atda. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment