Friday, April 20, 2012

2ND DAY TI MANGO SYMPOSIUM, NABALLIGI!

Cabugao, Ilocos Sur – Nagleppas ita nga aldaw, Abril 20, 2012 ti dua nga aldaw (Abril 19-20)  a  Regional Mango Symposium 2012 a dinar-ayan dagiti delegado ti industria ti mangga iti uppat a probinsia iti Rehion Uno: Pangasinan, La Union, Ilocos Sur ken Ilocos Norte a naangay iti Cabana Beach resort, Barangay Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur..

Kangrunaan a natratar ti  isyu  ti panagbaba ti produksion ti mangga iti merkado: lokal ken ganggannaet gapu  iti pannakaikkat ti “support assistance” kadagiti Mango Growers manipud   iti Gobierno Nasional gapu ta saanen a naibilang ti mangga iti listaan  dagiti prime commodities a kasapulan ti merkado, segun iti Pederasion ti asosasion ti agmangmangga iti Rehion Uno.

Daytoy ti kapigsaan a makagapu ti pannakaangay ti symposium tapno makapagkokomunikar dagiti opisiales ken miembros ti asosasion ti agmangmangga. Kasta met nga inawisda dagiti kompania ti agas,  inputs ken agnegnegosio ti mangga tapno maimatanganda ti pagturturonganen ti industria ti mangga.

Babaen ti nagkammayet a  puersa ti Pederasion nga idauluan da Mr. Ricardo Tolentino ti Ilocos Norte, Mr. Lito Arenas ti Pangasinan ken Mr. Peter Corpuz ti La Union agraman iti Ilocos Sur, naisadag ti pakaseknan iti opisina ni Senador Francisco Pangilinan, Chairman ti Komite ti Agrikultura iti Senado iti pannakaisubli ti suporta ti Gobierno Nasional babaen iti  Departamento ti Agrikultura kadagiti agmangmangga. Nupay kasta, imbatad ni Mr. Angel O. Padilla, High Value Commercial Crop  Development Coordinator ti DA-Region 1  a maisubli ti suporta ti DA iti industria ti mangga a pannakaited  ti dati a mait-ited a  tulong kadagiti agpatpatanor ti mangga partikular ti Rehion Uno.

Impagteng met ni Hon. Patrick Procianos, Staff ni Sen. Pangilinan ti napintas a damag  kadagiti agmangmangga iti manamnama a pannakaruk-at ti 100 Milion a pundo ti “Sagip Saka Program” nga idauluan  ti DA ken LGU dagiti sektor a mangipatungpal kadaytoy a pangpasayaat ti kasasaad dagiti mannalon nangruna kadagiti agpatpatanor ti “high value commercial crops” a pakaibilangan ti mangga.

Kabayatan ti panagsarita ni Hon. Patrick Procianos, Staff ni Senator Francisco “Kiko” Pangilinan, Chairman, Committee on Agriculture, Senate, Manila.

Imbatad ni Hon. Procianos a naibilang ti  Mango Growers Sector ti Region 1 a mabenepisiaran kadaytoy a maparuk-atan a pundo.

Maysa kadagiti addang a natratar iti panaggibus ti symposium ket ti panagkakammayet ti grupo a mangpatibker ti asosasion   dagiti agmangmangga iti masakupanda partikular iti Ilocos Sur tapno maisaganada iti pannakailunsad ti Sagip-Saka Program.

Impagteng met ni Dr. Cesar Soller, Farm Manager ken Dekano ti BARANG-AY DEMO FARM-ISCC Agriculture Campus, Labnig, San Juan, Ilocos Sur ti mensahe ni Vice Gov. DV Savellano ken  iti naan-anay a suportada ken ni Gov. Luis “Chavit” Singson a pannakaidur-as ti panagmula ti mangga. Innayon pay ni Dr. Soller a daytoy a panggep ti symposium a pannakabiag ken pannakapatibker dagiti agmulmula ti mangga ket mayataday met  iti panggep ti BARANGA-AY FARM  a narugianen  ti Provincial Government nga naipatungpal.

Nagsarita met iti symposium ni Mr. Lito Arenas, maibilang a mango magnate ti Ilocos Region ket impadigona dagiti sekretona iti panagpatanor ti mangga, teknolohia, aspeto ti panaglakuan iti lokal ken ballasiw-taaw (export). Kas kadagiti kakaduana a resource person, inyunay-unayna a kangrunaan ti galad a kinatallugod  a  panagbayad ti utang nangruna kadagiti nakautangan nga agpupuonan, kompania ti agas ken inputs ken kinamanagpanunot ti asensuan ti negosio dagiti kangrunaan a sekretona iti panagballigina.

Nagsubli a naki-symposium ni Bokal Robert Tudayan ita nga aldaw, Abril 20, 2012  ket kinalikagumanna iti DA-HVCCDP  a maangay    ti  symposium  iti 2nd District, Ilocos Sur tapno makondision met dagiti agmangmangga a kas kenkuana sakbay a maisayangkat manen  ti dakdakkel a panagtitiponda  nga  agmangmangga.

Kalpasan ti nabagas nga  impression nga impaay ti pannakabagi  ti tunggal probinsia, naserraan ti symposium babaen iti makapatignay-rikna a kararag ni Mr. Eleuterio Piros, Presidente, Cabugao Vegetable  Growers Association. # (Web In-Action)


SP Member, Atty. Robert Tudayan (Left)
Mr. Lito M. Arenas, President,  Pangasinan Mango Handlers Assoc. and Tropical Fruits MPCI

No comments:

Post a Comment