Thursday, April 26, 2012

GRAND PARADE, NABALLIGI A NAARAMID ITI ABRIL 25

Cabugao, Ilocos Sur – Napasamak ti Grand Parade iti malem ti Abril 25, 2012 a kaaldawan ti panagpiesta ti ili a Cabugao a nagpartisiparan iti amin nga opisina ken  ahensia  ti Gobierno Lokal ken Nasional a masakupan ti Munisipalidad ti Cabugao. 

Immuna a naguurnong dagiti nakipagpartisipar iti Cabugao Institute  Athletic Ground ket naaramid ti panagsasaruno ti Contingent nga opisial nga urnos ti Parada.

Immuna ti Grand Marshal a nangi-giya ti parade a sinaruno  ti PNP, BFP ken iti University of Luzon Drum and Bugle Corps, Dagupan City.

Maikapito a Contingent ti Elective Officials nga indauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. a kaduana dagiti dadaulo ti opisina ken Section Chiefs ti LGU-Cabugao ken pangulo ti opisina ti National Government Agencies.  Nakiparada met dagiti Balikbayans ken Festival Sponsors, NGA’s,  NGO’s ken Cooperatives, pribado a pagadalan ken iti 11 a Cluster  ti 33 a barangays ti ili ti Cabugao  a binayabay ti Marching  Band iti pageskuelaan a masakupanda.

Naannayas ken nasayud ti panagdaliasat ti parada a nagrikus iti kalsada ti poblasion ken iti National Highway. Nagtitipon dagiti nakiparada iti CI Athletic Ground a ditoy ket binuyada ti exhibition ti
University of Luzon Drum and Bugle Corps, Dagupan City..

Segun ken ni SB Secretary Maxfel S. Suboc, Chairman, Komite ti Parade, naballigi ti naisayangkat a Grand Parade ken adu ti bilang ti nakiparada. # (Web In-Action)

  NOTE: Other Pictures of Ragsak Cabugao Festival 2012, Grand Parade is posted on the Main Page, The Gallery!

No comments:

Post a Comment