Friday, April 27, 2012

BINIBINING CABUGAO 2012 PAGEANT NIGHT, NAGBALLIGI

Cabugao. Ilocos Sur -  Naaramid ti Pageant Night ti Binibining Cabugao 2012 idi rabii ti Abril 23, 2012 a naangay iti Cabugao Central Park (CCP)  a no sadino a ditoy ket awan ti itiitan ti kaadu  ti  umili ken sangaili a nangokupar ken  magagaran a nagbuya  iti auditorium ti CCP.

Malaksid kadagiti balikbayans ken bisita,  adda pay ti grupo  a   naggapu iti Bayombong, Nueva Vizcaya ken Gonzaga, Cagayan,

Kalpasan ti Doxology, impaay ni Mrs. Mariedes de Leon-Soller ti panglukat a sarita iti nasao a Pageant. Dinakamatna ti akem  ti Cabugao Ladies Intensified Group (CABULIG) nga idauluan ni Mrs. Jerlie Seguban-Cobangbang a nangigannuat ken Executive Producer  kadaytoy a pakontes iti kinnapintasan babaen ti pannarabay ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ken ABC President, Brgy. Captain  Teddy U. Soller.

Sakbayna, naiyam-ammo dagiti nangbukel ti Hurado. Ni Miss Namkeen Soller  Hameed, Former Beauty Queen, ti Host kadayta a rabii.

Kalpasanna, indibidual a nagpresenta/inyam-ammoda  ti bagida  dagiti kandidata iti entablado. Nagsaruno ti Swimsuit ken Gown Attire nga impamatmatda iti publiko ken Hurado.

Tunggal presentasion ket maipakaammo ti agballigi a kandidata. Ditoy met a mapan isaad dagiti matudingan a personalidad  ti pannakaikabil ti banda ken dadduma pay a maisagut kadagiti nagballigi a kandidata. 

Sakbayna, nagdalan daytoy a pasalip iti naiget a proseso iti pannakapili dagiti nalilibnos a dayag a naggapu iti barbarangay ti Munisipalidad ti Cabugao a mangpadaeg/mangpangayed  ti panagpiesta ti ili ken pakaay-ayuan dagiti makisalip iti  magun-odda  a  dadakkel  a  premio ken benepisio.

Daytoy a pasalip ti kinnapintasan ket tinawen  nga ang-angayen   ti Munisipalidad ti Cabugao babaen iti panangesponsor dagiti Opisiales ti Gobierno ken dadakkel nga establisimiento ti negosio.

Inyalat ni Miss Rarhea Sevilleja ti Barangay Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur ti Korona ti Binibining Cabugao 2012! # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment