Monday, April 16, 2012

TI KALSADA TI BRGY. REPPA-AC ITI AGDAMA

Cabugao, Ilocos Sur – Pagnam-ayan met  dagiti lumugar uray  dagiti agnanaed  iti surongen a barangay ti  Barangay Reppa-ac dagiti          nakongkreto a kalsada a pagdaldaliasatanda iti inaldaw a   naaramid babaen iti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti nasao a barangay.

Iti pannakiuman ti Web Reporter ken ni Reppa-ac Brgy. Captain June S. Basquez, inadmitirna nga iti nabiit pay a panagtakemna a kas Ama ti Barangay ket dakkelen ti naitulong ti LGU-Cabugao nga idauluan  ni Mayor Ediboy iti pannakapapintas dagiti kalsada   kas pakairamanan   metten a gapuananna a kas pangulo   ti barangayda.

Nupay kasta, adda pay dalan a kumamang  ti purok a posible a makongkreto no adda makaanay   a pundo  tapno  naan-annayas ti   panagdaliasat dagiti kabarangayanna ken maisar-ong a tattao  ditoy barangayda.

Imbatad ni Kapitan Basquez  a  naregget ti panangipakatda ti  alagaden a pannangted dagiti aggatgatang ti birhinia a tabako  ti Certificate of Purchase (COP) kadagiti gatangenda a tabako iti masakupanda tapno pagbasaranda   iti kalikagumda nga agkiddaw ti nayon a proyekto.

Iti agdama, maibilang ti Barangay Reppa-ac a paggapuan  ti magatang  a napintas ti apitna a birhinia a tabako iti Munisipalidad ti Cabugao. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment