Saturday, April 21, 2012

FARMERS’ DAY, UMUNA A MABUYA TI RUGI TI PIESTA TI CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur – Nagparada dagiti opisiales ken kameng ti nadumaduma nga asosasion ti mannalon iti 33 a barangays ti ili a Cabugao a tinarabay  dagiti opisiales ti barangayda.
Tunggal barangay ket binayabayda ti float-da a kaaduan ti naarkosan a kuliglig kasta met iti traktora  a nakaipalaonan dagiti nagduduma a produktoda ket nangrugi ti parade iti Cabugao Institute sada naglawlaw ti poblasion a nagtungpal iti Cabugao Central Park  (CCP). Naaramid daytoy gapu ta magunggonaan ti kapintasan a float.

Kalpasan ti makapatignay-rikna nga imbokasion ni Mr. Eleuterio S. Piros ken ti Welcome Message ni MAFC Chairman Rogelio Barlolong a nangipannakkelanna a  dagiti mannalon ti nangbusat ti umuna nga aldaw  ti Piesta,  impaay  ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ti Festival Message-na ket impeksana ti awan ti pangisukatanna ken  ti nalaus a panagyamanna iti naisalumina a kinatunos ken kinaadu ti nagpartisipar iti daytoy nga aldaw, Abril 21, 2012,  a naisibar para kadagiti mannalon ken mangngalap iti panagpiesta ti  ili ti Cabugao.

Gapu iti impakita dagiti mannalon a pannakitunosda  ket  saan manen nga agtalna  ti Alkalde a mangpampanunot kadagiti maipakat a  nasamay a programa ken serbisio  a mangiragpat pay  ti panagbiag dagiti mannalon kas pangsupapakda iti sakripisioda  babaen iti Gobierno Munisipal nga idauluanna.

Inyam-ammo ni Provincial Agriculturist Teofilo R.  Quintal ni OIC  DA-RED Valentino C. Perdido, Ph. D. Iti panagmensahe ti  OIC DA Regional Executive Director, dinayawna ti kinaregta dagiti mannalon ditoy Cabugao kas mangesponsor iti umuna nga aldaw ti Piesta ti ili. Innayon ti opisial a di pagduduaan a naprogreso ti ili ti Cabugao gapu ta nakaysa dagiti mannalon a mangidur-as ti agrikultura kas kangrunaan a paggapuan ti   pagbiagan ti umili ken tumultulong iti ekonomia ti ili.
Dinayaw  ni Dr. Perdido ni Mayor Ediboy iti laingna nga agidaulo ket kunana a  no kas kenkuana  koma ti amin a lider, nadaras a matun-oyan ti masasao a “development” wenno panagdur-as. Dinayaw  pay ti Direktor ti napipintas a kalsada ti barbarangay  ditoy Cabugao  a mangpadur-as ti Agrikultura.

Pammaneknek, kunana pay ,  ti nagduduma ken nasasalun-at a bunga ti nateng ken prutas a nailugan iti tunggal float ti barangay a nadur-as ti agrikultura ditoy nga ili.

Innayon pay ti DA Official nga iti kinaprogreso ti ili ti Cabugao iti benneg ti agrikultura ket daytoy ti mang-highlight ti nabaknang a kultura ti ili a mangpadaeg pay ti panangselebrarda ti Piesta. Nagkumit pay ti Direktor a makitinnulong ti opisinana kadagiti mannalon ken lideres ti ili a mangipagteng pay kadagiti kasapulan a programa a mangidur-as pay dagiti mannalon ken  ti panagprogreso ti ili. 

Naisaruno ti cutting of the ribbon iti Trade Fair ket ni Direktor Perdido ti nanggetteng ti agsumbangir a laso a binayabay da Mayor Ediboy ken dagiti  opisiales ti Gobierno Munisipal kadagiti sumrekan iti Trade Fair a nakaipalaonan dagiti nagduduma nga exhibit a produkto,   muebles, mulmula, kawes ken dadduma pay a gagangay a makita kadagiti booth ti trade fair.
Kalpasan ti programa iti CCP, nagturong da Mayor Ediboy ken  dagiti taga-DA Region agraman dagiti opisiales ti LGU Cabugao ken bisita  iti DAYO-Cabugao. Kinablaawanda  ken inabrasada dagiti madama nga ag-Dadayo nga umili,   sangaili ken nakipaset met iti dayta a pasamak. Nagsarita ni Mayor Ediboy ket imbagana nga itultuloy dagiti kameng nga ipatungpal dagiti napintas nga aramid ken  pagsayaatan a kabaelanda nga igannuat  ket kitaen met ti Gobierno Munisipal  dagiti mainayon latta met a pagimbagan  a maipatungpalda. Naaramid ti pannakapili ti Pinaka-Kalabaw ken Pinaka-Baka a nagpaayan  ditoy a Hurado da Direktor Perdido ken Provincial Agriculturist Teofilo  Quintal.

Maammuan ti mangabak ti  “Pinaka”  ti crops, fish ken livestock ken dadduma pay a naisayangkat a pakontes kadagiti mannalon  iti  Farmers’  Night Celebration iti dayta mga aldaw ken petsa.
Nakitaripnong met iti nasao a pasamak  da Vice Mayor Danny Q. Gazmen, ABC President, Brgy. Captain Teddy U. Soller,  SB Member  Dr. Carlito S. Pano, SB Member Benedict Savellano,  Mrs. Editha Castillo, Assistant Provincial Agriculturist , DA-HVCDP Coordinator Angel Padilla ken dadduma pay nga opisiales ti DA-Provincial ken DA-RFU 1, MAFC Chairman Rogelio Barlolong, Cabugao Livestock Traders Association  President Marciano Raciles ken Federated Farmers President Elmer Bromeo. # (Web In-Action) 

No comments:

Post a Comment