Monday, April 2, 2012

MITING DAGITI LIVESTOCK TRADERS, NAKIPASET NI MAYOR EDIBOY

Cabugao, Ilocos Sur -  Nagmiting dagiti livestock traders idi Marso 31, 2012 a kaaldawan ti Dayo-Cabugao  a no sadino a ditoy ket nagatendar dagiti traders, agparparti, koridor, pannakabagi ti livestock section  ti DA-LGU nga ibagian ni Dr. Melvin Castro, DVM kasta met ken ni Meat Inspector Dante Naval.
 
Dagiti kangrunaan a natratar ken napagnanamingan;
 
. Saan a mapalubosan a maparti ti ayup no awan ti kompleto  a papelesna.
. Iti uneg ti Dayo ken Livestock Market ti pakagatanganen ti maparti nga ayup (baka, nuang ken baboy).
.  Kasapulan nga agmiembros dagiti agparparti iti asosasion dagiti traders ti  ayup.
. Inulit ni Meat Inspector Dante Naval nga uray ania ti or-oras wenno aldaw ti panagpartida     basta maipartisipar kadakuada maipapan itoy a banag.


Imbatad ni Mayor Ediboy a maannurot koma dagiti napagtutulagan iti operasion ti Dayo. Dagiti saan a makasurot ket maan-anusan koma  a makasarita/mapaawatan  ida. Kayat ti Alkalde a nalinteg  koma ti pannakaipatungpal dagiti annuroten  ket sapasap koma ti pannakabenepisiarda ta  madina kayat ti  aggun-gundaway a kameng ti asosasion. Inkumit ni Mayor a no maitultuloyda nga ipakita   ti napintas a panagkakaduada/kinaurnos ti libro-da ket nayonannanto manen ti pundoda no mamantenerda ti kastoy a kasasaad ti asosasionda.
 
Inlawlawag pay ti Mayor a naisibar  a   para kadakuada ti disso ti Dayo a pakaaramidan ti panagkarga/diskarga  ti maibiahe nga ayup. Innayonna nga mapabaro ti pasdek ti slaughterhouse   a  maaramid  ti  kasapulan a pasilidad ti Dayo   tapno mapagbalin nga “agricultural hub”  iti pagdada-dayoan. 
 
Iti taraudi ti miting, napagsasaritaan dagiti  pakidanggayda nga aktibidades iti “Kaaldawan Dagiti Mannalon” iti Abril 21, 2012 iti  Ragsak Cabugao Festival 2012. Napagsasaritaan  pay  iti panagpaskenda a pangpatibkerda iti panagkakaduada  a kameng ti asosasion. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment